pastilla
pastilla

TOTS I TOTES CONSTRUÏM ESPLUGUES

Butlleta de participació en el procés d’elaboració del PAM d Esplugues per als anys 2016-2019. El PAM està estructurat en cinc eixos. Dins de cada un, l’Ajuntament proposa una sèrie d’accions. Si us plau indiqueu per cada eix estratègic d’actuació, les línees i actuacions que, des de la vostra perspectiva les considereu prioritàries o rellevants per a l’establiment d’actuacions, en el pròxim quadrienni.

Cada línia estratègica i actuació cal valorar-la en una escala de l'1 al 5 (1: mínima rellevància, 5: màxima rellevància)


Nom i Cognoms | Any de naixement


Email |Telèfon


Barri | Pertany a cap associació de la ciutat? Quina? 

EIX 1. Economia, emprenedoria i ocupació


Promoure l’activitat econòmica del territori.

1. Promoure i aprovar un nou Pacte per a la dinamització econòmica i l’ocupació.
 

2. Atreure noves empreses i la inversió al municipi.
 

3. Millorar les infraestructures bàsiques de les zones d'activitat econòmica.
 

4. Millorar la mobilitat i l'accés en transport públic a les zones d'activitat econòmica.
 

5. Impulsar les infraestructures i  serveis necessaris per tal que les empreses que així ho requereixin puguin comptar amb accés a la fibra òptica.
 

6. Potenciar l'associacionisme empresarial i la creació de clusters.
 

7. Revisar les normes urbanístiques per adequar-les a les necessitats actuals.
 

8. Proporcionar recursos, serveis de formació i consultoria de suport a les empreses.
 

9. Millorar els tràmits administratius que requereixen les empreses.
 

10. Potenciar la contractació pública per generar activitat i ocupació.
 

11. Millorar l'aplicació de les clàusules socials a la contractació pública.
 

12. Promoure que, sempre que sigui possible per la normativa de contractació pública, la contractació municipal es faci a través d'empreses locals.
Potenciar l’emprenedoria i la creació d’empresa.

1. Proporcionar atenció, recursos, formació i assessorament a les persones emprenedores.
 

2. Potenciar i facilitar l'ús de l'espai municipal Coworking Esplugues.
 

3. Organitzar networkings entre persones emprenedores.
 

4. Publicar al web municipal l'oferta de naus i locals buits.
 

5. Atorgar bonificacions fiscals i/o subvencions per facilitar la creació d'empreses.
 

6. Realitzar jornades per millorar competències d'emprenedoria i lideratge femení.
Impulsar el sector comercial.

1. Construir els nous mercats de Can Vidalet i La Plana.
 

2. Fomentar l'ús de les TIC als comerços per millorar la seva competitivitat.
 

3. Realitzar campanyes de dinamització comercial i fires.
 

4. Impulsar el Pla de dinamització de locals buits.
 

5. Impulsar el programa Re-empresa per evitar el tancament de comerços i empreses.
 

6. Potenciar els eixos comercials amb actuacions d'urbanisme comercial.
 

7. Regular els mercats ambulants.
 

8. Proporcionar recursos, formació i consultoria per ajudar els comerços locals.
Millorar la situació de les persones en atur

1. Oferir suport individual i grupal a les persones aturades.
 

2. Potenciar la Borsa de Treball local.
 

3. Prioritzar l'atenció als col·lectius amb especials dificultats.
 

4. Orientar, acompanyar i formar joves amb especials dificultats o amb un baix nivell de qualificació.
 

5. Impulsar nous plans d'ocupació, prioritzant els col·lectius amb més dificultats d'inserció.
 

6. Continuar la línia de subvenció per a la contractació de persones aturades.
 

7. Promoure convenis amb les noves empreses que s'ubiquin a Esplugues per tal d'afavorir la contractació de la ciutadania local.

 

EIX 2. Persones i famílies


Completar la xarxa bàsica sanitària d'Esplugues

- Reivindicar  a la Generalitat la construcció de l'Àrea Bàsica de Salut de Can Clota.
Continuar desenvolupant el Pacte contra la pobresa amb la implicació del teixit social

- Prioritzar l'atenció als col·lectius socials més vulnerables i persones amb situació de dependència.
Facilitar ajuts socials a les persones  i famílies que ho necessitin per manca de recursos.

1. Cobrir les necessitats bàsiques a famílies amb manca de recursos suficients.
 

2. Garantir els subministraments d'aigua, llum i gas a les famílies sense recursos.
 

3. Optimitzar l'accessibilitat i la qualitat dels serveis socials bàsics.
 

4. Establir les accions que afavoreixin la protecció de la família i la infància.
 

5. Garantir ajuts socials malgrat les retallades d'altres administracions.
Promoure polítiques que afavoreixin la qualitat de vida de la gent gran.

1. Facilitar que la gent gran amb risc d'aïllament pugui continuar vivint en el seu entorn.
 

2. Desenvolupar un Pla de millora dels Casals i espais municipals de gent gran.
 

3. Dur a terme campanyes de protecció i seguretat de les persones grans a la seva llar.
 

4. Incorporar millores en el servei d'atenció domiciliaria.
Potenciar el lloguer assequible i la borsa d'habitatge social. Garantir un habitatge digne per a tothom.

- Negociar amb les entitats financeres i promotors immobiliaris la incorporació d'habitatges buits de la seva propietat a la borsa d'habitatge social.
Treballar per evitar desnonaments.

- Garantir una mesa de negociació - mediació.
Continuar desenvolupant el Pla d'actuació per a persones amb discapacitat.

1. Ampliar el servei de transport adaptat.
 

2. Reivindicar a la Generalitat la construcció de la residència per a pluridiscapacitats de Can Oliveras.
 

3. Garantir la consolidació de la Fundació ASPROSEAT-PROA (Centre especial de treball i ocupacional per a persones, a partir de 16 anys, amb disminució psíquica reconeguda).
Donar suport a la tasca del Tercer Sector dedicat a la infància i a la gent gran per tal que complementin programes socioeducatius de promoció personal, lleure i educació .

- Garantir els mecanismes de col·laboració adients.
Garantir escoles bressol de qualitat.

1. Implementar la matriculació telemàtica.
 

2. Facilitar pràctiques d'alumnes d‟educació infantil  a les escoles bressol municipals.
 

3. Garantir el 100% de la demanda de places en període de matriculació.
 

4. Mantenir la bonificació d’assistència a les escoles bressol per a aquelles famílies que ho necessitin.
 

4. Vetllar per l'atenció als infants amb necessitats educatives especials.
Vetllar per la qualitat de l'escola pública.

1. Reivindicar a la Generalitat el manteniment de totes les línies a les escoles públiques.
 

2. Continuar fent inversions de manteniment en els edificis de les escoles públiques.
 

3. Elaborar en col·laboració amb la Generalitat un Pla educatiu d'entorn.
 

4. Mantenir el projecte de diversificació curricular ÈXIT.
Esplugues, ciutat educadora

1. Dinamitzar el grup impulsor del Projecte Educatiu de Ciutat.
 

2. Realitzar el 3r Fòrum Educatiu Local.
Impulsar polítiques per a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal.

1. Aprovar  i implementar un Pla municipal per a la conciliació laboral, familiar i personal.
 

2. Reconeixement públic a les empreses innovadores en Conciliació i Usos del Temps.
Garantir la seguretat de les persones a l'espai públic, a les seves llars i al conjunt de la ciutat.

1. Establir canals de col·laboració a través d'una xarxa de proximitat amb la policia local.
 

2. Revisar i actualitzar el Pla de Seguretat Viària.
Potenciar les activitats als barris.

 Fomentar la convivència veïnal i preservar la cohesió social per tal que ningú pugui ser descriminat o vegi vulnerats els seus drets fonamentals.

- Potenciar el servei de mediació, per tal d’implementar diferents accions per resoldre els possibles conflictes.

 

EIX 3. Ciutadania, entitats i associacions


Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i l'equitat.

1. Reforçar el protocol i el circuit  de coordinació per l'atenció i recuperació de les dones víctimes de violència masclista.
 

2. Aplicar el II Pla d’Igualtat i elaborar el III Pla
 

3. Donar prioritat a la perspectiva de gènere en totes les actuacions municipals, impulsant polítiques transversals.
 

4. Avaluar les polítiques d’igualtat mitjançant un sistema d’indicadors de gènere.
Impulsar polítiques que fomentin la pràctica de l'esport i la vida saludable per aconseguir una Esplugues físicament activa.

1. Realitzar accions de prevenció, detecció i sensibilització per  prevenir l'obesitat mitjançant l'esport i la vida saludable.
 

2. Desenvolupar el Programa d'esport al carrer, prioritzant carrers per a la pràctica esportiva i saludable.
 

3. Promoure la pràctica esportiva al conjunt de la ciutadania a través de programes i instal·lacions municipals, garantint la prevenció de l’abandonament de la pràctica esportiva.
 

4. Continuar treballant per a què les entitats i clubs esportius siguin l'eix fonamental de l'estructura esportiva de la ciutat.
Promoure el consum saludable per garantir una vida sana i saludable.

- Garantir un programa d’alimentació saludable, tant a les escoles com per a la ciutadania en general.
Fomentar la cultura popular i tradicional com a elements educatius, de cohesió social i identitat.

1. Afavorir el moviment associatiu reforçant els canals de suport, comunicació i cooperació.
 

2. Mantenir el suport de l'ajuntament a les entitats consolidades i a nous projectes.
 

3. Impulsar el projecte Esplugues CREA per afavorir la creació cultural local.
Potenciar els museus i el turisme cultural.

1. Definir les fases del projecte del museístic de la Rajoleta.
Desenvolupar polítiques que afavoreixin els joves d'Esplugues.


Desenvolupar polítiques que afavoreixin els joves d'Esplugues.

1. Continuar millorant els serveis de l'oficina jove d'emancipació: formació, habitatge, feina i salut.
 

2. Augmentar les activitats i casals en llengua anglesa.
 

3. Generar ajuts per garantir l'accés a la formació superior dels joves.
 

4. Establir canals de comunicació més efectius amb el col·lectiu de joves.
 

5. Oferir programes formatius i d'activitats als joves.
Fomentar la conducta cívica de la ciutadania i els valors de la solidaritat el respecte a l'espai públic la neteja i la tranquil·litat.

- Desenvolupar un pacte per la convivència:"Tots i totes per una Esplugues cívica".
Vetllar per l'oferiment de serveis culturals complementaris al conjunt de la ciutadania com a instrument d'enriquiment i desenvolupament personal.

1. Elaborar un programa d'oferta cultural.
 

2. Garantir la continuïtat de les escoles de música, ceràmica i pintura.
Treballar per a què Esplugues esdevingui una ciutat més solidària.

1. Avaluació del Pla Director de Cooperació 2011-2015 i elaboració d’un nou Pla Director de Cooperació.
 

2. Oferir programes de foment dels valors de la pau i dels drets humans als centres educatius del municipi.

 

EIX 4. Ciutat


Planificar la capacitat inversora durant el mandat, tot prioritzant les actuacions.

1. Definir el Pla d'inversions 2016-2019 a l'inici del mandat.
 

2. Redactar un Pla quadriennal de millora de l'espai públic als barris vetllant per l'equilibri territorial de les actuacions.
 

3. Reivindicar a la Generalitat la continuïtat i el finançament de la Llei de barris.
Construir l’Esplugues del futur.

1. Elaborar un pla estratègic de ciutat "Esplugues ciutat intel·ligent, reptes i camins a seguir".
 

2. Impulsar l'accessibilitat i integració de l'autopista a la trama urbana d'Esplugues.
 

3. Remodelar les zones d'activitat econòmica per tal de facilitar la implantació de noves empreses.
Dissenyar un espai públic que faciliti la convivència i la cohesió.

1. Remodelar parcs i jardins per actualitzar els seus serveis i jocs infantils.
 

2. Noves urbanitzacions de carrers i espais públics en els diferents barris.
 

3. Millorar l'accessibilitat dels carrers de la ciutat.
Fer uns equipaments de qualitat al servei de tothom.

1. Remodelar el Casal de Cultura.
 

2. Construir un nou poliesportiu a Can Vidalet.
 

3. Millorar la xarxa d'equipaments culturals de proximitat.
 

4. Construir el Casal de Barri de Ciutat Diagonal.
 

5. Plantejar un calendari per continuar la construcció de l’auditori per fases.
 

6. Fer un pla de millora dels casals i espais municipals de gent gran.
 

7.  Impulsar la construcció dels mercats de Can Vidalet i La Plana.
Aconseguir una mobilitat més segura i sostenible.

1. Garantir la connectivitat a peu i en bicicleta amb els municipis de l'entorn.
 

2.  Potenciar el transport públic donant preferència als modes ferroviaris (metro, tramvia, rodalies,…).
 

3.  Aconseguir una xarxa continua d'itineraris de bicicleta a la ciutat.
 

4.  Reforçar els desplaçaments a peu millorant l'accessibilitat física: ampliació de voreres, millora de guals, etc.
 

5.  Implantar mesures per minimitzar les interseccions i les vies on es produeixen més accidents.
 

6.  Regular l'oferta d'aparcament (zones verdes, blaves, càrrega i descàrrega, etc.) i actuar en aquells àmbits que tenen un dèficit d'aparcament.
Tenir cura del medi ambient i de les generacions futures.

1. Promoure el coneixement de la natura a través dels parcs municipals i el parc natural de Collserola.
 

2.  Unir els barris a través d'un corredor verd.
 

3.  Continuar fent actuacions d'estalvi i eficiència energètica.
 

4.  Promoure el reciclatge i augmentar la recollida selectiva.
 

5.  Elaborar un catàleg del paisatge urbà.
 

6.  Renovar el parc mòbil municipal prioritzant l'adquisició de vehicles elèctrics.
Col·laborar amb l'AMB en l'impúls dels treballs de redacció del Pla director territorial.

- Establir els mecanismes de participació en l'àmbit competent de l'AMB.

 

EIX 5. Bon Govern


Fomentar la participació i la implicació ciutadana en les polítiques municipals,  promovent  la qualitat democràtica i el bon govern.

1. Dur a terme un procés participatiu per a la definició del Programa d'actuació municipal dels propers 4 anys.
 

2. Implicar la ciutadania en els diferents processos participatius, basat en la confiança i en l’aposta d’una societat més compromesa, més oberta i més democràtica.
 

3. Continuar defensant els drets fonamentals de la ciutadania impulsant polítiques actives de conscienciació.
Aplicar total transparència a la gestió municipal.

1. Desenvolupar les mesures contingudes a la llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 

2. Mantenir permanentment actualitzats el 100% dels indicadors del segell de transparència en el web municipal.
Promoure els principis d’equilibri pressupostari i sostenibilitat financera.

1. Establir indicadors del termini de pagament a proveïdors, deute viu, etc.
Promoure el bon govern.

1. Consolidar l'austeritat en la despesa mantenint l'eficiència i la qualitat dels serveis.
 

2. Fer públiques les agendes polítiques.
 

3. Aprovar un codi ètic.
Modernitzar l’administració i millorar l’eficiència dels serveis municipals.

1. Finalitzar la implantació de l'Administració Electrònica (AOD).
 

2. Optimitzar els sistemes d'informació i comunicació.
 

3. Fixar estàndards de qualitat a tots els serveis (externs i interns).
 

4. Realitzar una avaluació d'acord amb el Model Europeu d’Excel·lència (EFQM).
 

5. Potenciar les capacitats dels recursos humans. Promoure la motivació i el compromís.
Orientar els serveis i la gestió a la ciutadania.

1. Revisar el contingut de totes les ordenances municipals (OOMM) per a la seva simplificació i actualització.
 

2. Optimitzar el servei d'atenció a la ciutadania.
Promoure acords amb altres administracions.

- Coordinar actuacions amb d'altres administracions per a la millora dels serveis.
FES LES TEVES APORTACIONS:
Les dades que ens proporciones s'incorporaran a una base de dades del Pla d'Actuació Municipal. Pots exercir el teu dret de consulta, rectificació o cancel.lació dirigint-te per escrit a I'Ajuntament d'Esplugues.