pastilla
pastilla


PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL


EIX 5. Bon Govern

 

Fomentar la participació i la implicació ciutadana en les polítiques municipals, promovent la qualitat democràtica i el bon govern.

1. 1. Dur a terme un procés participatiu per a la definició del Programa d’actuació municipal dels propers 4 anys.

2. Implicar la ciutadania en els diferents processos participatius, basat en la confiança i en l’aposta d’una societat més compromesa, més oberta i més democràtica.

3. Continuar defensant els drets fonamentals de la ciutadania impulsant polítiques actives de conscienciació.


Aplicar total transparència a la gestió municipal.

1. Desenvolupar les mesures contingudes a la llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

2. Mantenir permanentment actualitzats el 100% dels indicadors del segell de transparència en el web municipal.


Promoure els principis d’equilibri pressupostari i sostenibilitat financera.

– Establir indicadors del termini de pagament a proveïdors, deute viu, etc.

 

Promoure el bon govern.

1. Consolidar l’austeritat en la despesa mantenint l’eficiència i la qualitat dels serveis.

2. Fer públiques les agendes polítiques.

3. Aprovar un codi ètic.

 

Modernitzar l’administració i millorar l’eficiència dels serveis municipals.

1. Finalitzar la implantació de l’Administració Electrònica (AOD).

2. Optimitzar els sistemes d’informació i comunicació.

3. Fixar estàndards de qualitat a tots els serveis (externs i interns).

4. Realitzar una avaluació d’acord amb el Model Europeu d’Excel·lència (EFQM).

5. Potenciar les capacitats dels recursos humans. Promoure la motivació i el compromís

 

Orientar els serveis i la gestió a la ciutadania.

1. Revisar el contingut de totes les ordenances municipals (OOMM) per a la seva simplificació i actualització.

2. Optimitzar el servei d’atenció a la ciutadania.


Promoure acords amb altres administracions.

– Coordinar actuacions amb d’altres administracions per a la millora dels serveis.