pastilla
pastilla


PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL


EIX 4. Ciutat

 

Planificar la capacitat inversora durant el mandat, tot prioritzant les actuacions.

1. Definir el Pla d’inversions 2016-2019 a l’inici del mandat.

2. Redactar un Pla quadriennal de millora de l’espai públic als barris vetllant per l’equilibri territorial de les actuacions.

3. Reivindicar a la Generalitat la continuïtat i el finançament de la Llei de barris.


Construir l’Esplugues del futur.

1. Elaborar un pla estratègic de ciutat “Esplugues ciutat intel·ligent, reptes i camins a seguir”.

2. Impulsar l’accessibilitat i integració de l’autopista a la trama urbana d’Esplugues.

3. Remodelar les zones d’activitat econòmica per tal de facilitar la implantació de noves empreses.


Dissenyar un espai públic que faciliti la convivència i la cohesió.

1. Remodelar parcs i jardins per actualitzar els seus serveis i jocs infantils.

2. Noves urbanitzacions de carrers i espais públics en els diferents barris.

3. Millorar l’accessibilitat dels carrers de la ciutat.

 

Fer uns equipaments de qualitat al servei de tothom.

1. Remodelar el Casal de Cultura.

2. Construir un nou poliesportiu a Can Vidalet.

3. Millorar la xarxa d’equipaments culturals de proximitat.

4. Construir el Casal de Barri de Ciutat Diagonal.

5. Plantejar un calendari per continuar la construcció de l’auditori per fases.

6. Fer un pla de millora dels casals i espais municipals de gent gran.

7. Impulsar la construcció dels mercats de Can Vidalet i La Plana.

 

Aconseguir una mobilitat més segura i sostenible.

1. Garantir la connectivitat a peu i en bicicleta amb els municipis de l’entorn.

2. Potenciar el transport públic donant preferència als modes ferroviaris (metro, tramvia, rodalies,…).

3. Aconseguir una xarxa continua d’itineraris de bicicleta a la ciutat.

4. Reforçar els desplaçaments a peu millorant l’accessibilitat física: ampliació de voreres, millora de guals, etc.

5. Implantar mesures per minimitzar les interseccions i les vies on es produeixen més accidents.

6. Regular l’oferta d’aparcament (zones verdes, blaves, càrrega i descàrrega, etc.) i actuar en aquells àmbits que tenen un dèficit d’aparcament.

 

Tenir cura del medi ambient i de les generacions futures.

1. Promoure el coneixement de la natura a través dels parcs municipals i el parc natural de Collserola.

2. Unir els barris a través d’un corredor verd.

3. Continuar fent actuacions d’estalvi i eficiència energètica.

4. Promoure el reciclatge i augmentar la recollida selectiva.

5. Elaborar un catàleg del paisatge urbà.

6. Renovar el parc mòbil municipal prioritzant l’adquisició de vehicles elèctrics.

 

Col·laborar amb l’AMB en l’impúls dels treballs de redacció del Pla director territorial.

– Establir els mecanismes de participació en l’àmbit competent de l’AMB.