pastilla
pastilla


PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL


EIX 3. Ciutadania, entitats i associacions

 

Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i l’equitat.

1. Reforçar el protocol i el circuit de coordinació per l’atenció i recuperació de les dones víctimes de violència masclista.

2. Aplicar el II Pla d’Igualtat i elaborar el III Pla

3. Donar prioritat a la perspectiva de gènere en totes les actuacions municipals, impulsant polítiques transversals.

4. Avaluar les polítiques d’igualtat mitjançant un sistema d’indicadors de gènere.

 

Impulsar polítiques que fomentin la pràctica de l’esport i la vida saludable per aconseguir una Esplugues físicament activa.

1. Realitzar accions de prevenció, detecció i sensibilització per prevenir l’obesitat mitjançant l’esport i la vida saludable.

2. Desenvolupar el Programa d’esport al carrer, prioritzant carrers per a la pràctica esportiva i saludable.

3. Promoure la pràctica esportiva al conjunt de la ciutadania a través de programes i instal·lacions municipals, garantint la prevenció de l’abandonament de la pràctica esportiva.

4. Continuar treballant per a què les entitats i clubs esportius siguin l’eix fonamental de l’estructura esportiva de la ciutat.


Promoure el consum saludable per garantir una vida sana i saludable.

– Garantir un programa d’alimentació saludable, tant a les escoles com per a la ciutadania en general.

 

Fomentar la cultura popular i tradicional com a elements educatius, de cohesió social i identitat.

1. Afavorir el moviment associatiu reforçant els canals de suport, comunicació i cooperació.

2. Mantenir el suport de l’ajuntament a les entitats consolidades i a nous projectes.

3. Impulsar el projecte Esplugues CREA per afavorir la creació cultural local.

 

Potenciar els museus i el turisme cultural.

– Definir les fases del projecte del museístic de la Rajoleta.

 

Desenvolupar polítiques que afavoreixin els joves d’Esplugues.

1. Continuar millorant els serveis de l’oficina jove d’emancipació: formació, habitatge, feina i salut.

2. Augmentar les activitats i casals en llengua anglesa.

3. Generar ajuts per garantir l’accés a la formació superior dels joves.

4. Establir canals de comunicació més efectius amb el col·lectiu de joves.

5. Oferir programes formatius i d’activitats als joves.

 

Fomentar la conducta cívica de la ciutadania i els valors de la solidaritat el respecte a l’espai públic la neteja i la tranquil·litat.

– Desenvolupar un pacte per la convivència:”Tots i totes per una Esplugues cívica”.

 

Vetllar per l’oferiment de serveis culturals complementaris al conjunt de la ciutadania com a instrument d’enriquiment i desenvolupament personal.

1. Elaborar un programa d’oferta cultural.

2. Garantir la continuïtat de les escoles de música, ceràmica i pintura.

 

Treballar per a què Esplugues esdevingui una ciutat més solidària.

1. Avaluació del Pla Director de Cooperació 2011-2015 i elaboració d’un nou Pla Director de Cooperació.

2. Oferir programes de foment dels valors de la pau i dels drets humans als centres educatius del municipi.