pastilla
pastilla


PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL


EIX 2. Persones i famílies

 

Completar la xarxa bàsica sanitària d’Esplugues

– Reivindicar a la Generalitat la construcció de l’Àrea Bàsica de Salut de Can Clota.

 

Continuar desenvolupant el Pacte contra la pobresa amb la implicació del teixit social

– Prioritzar l’atenció als col·lectius socials més vulnerables i persones amb situació de dependència.

 

Facilitar ajuts socials a les persones i famílies que ho necessitin per manca de recursos.

1. Cobrir les necessitats bàsiques a famílies amb manca de recursos suficients.

2. Garantir els subministraments d’aigua, llum i gas a les famílies sense recursos.

3. Optimitzar l’accessibilitat i la qualitat dels serveis socials bàsics.

4. Establir les accions que afavoreixin la protecció de la família i la infància.

5. Garantir ajuts socials malgrat les retallades d’altres administracions.

 

Promoure polítiques que afavoreixin la qualitat de vida de la gent gran.

1. Facilitar que la gent gran amb risc d’aïllament pugui continuar vivint en el seu entorn.

2. Desenvolupar un Pla de millora dels Casals i espais municipals de gent gran.

3. Dur a terme campanyes de protecció i seguretat de les persones grans a la seva llar.

4. Incorporar millores en el servei d’atenció domiciliaria.

 

Potenciar el lloguer assequible i la borsa d’habitatge social. Garantir un habitatge digne per a tothom.

– Negociar amb les entitats financeres i promotors immobiliaris la incorporació d’habitatges buits de la seva propietat a la borsa d’habitatge social.

 

Treballar per evitar desnonaments.

– Garantir una mesa de negociació – mediació.

 

Continuar desenvolupant el Pla d’actuació per a persones amb discapacitat.

1. Ampliar el servei de transport adaptat.

2. Reivindicar a la Generalitat la construcció de la residència per a pluridiscapacitats de Can Oliveras.

3. Garantir la consolidació de la Fundació ASPROSEAT-PROA (Centre especial de treball i ocupacional per a persones, a partir de 16 anys, amb disminució psíquica reconeguda).

 

Donar suport a la tasca del Tercer Sector dedicat a la infància i a la gent gran per tal que complementin programes socioeducatius de promoció personal, lleure i educació.

– Garantir els mecanismes de col·laboració adients.

 

Garantir escoles bressol de qualitat.

1. Implementar la matriculació telemàtica.

2. Facilitar pràctiques d’alumnes d‟educació infantil a les escoles bressol municipals.

3. Garantir el 100% de la demanda de places en període de matriculació.

4. Mantenir la bonificació d’assistència a les escoles bressol per a aquelles famílies que ho necessitin.

5. Vetllar per l’atenció als infants amb necessitats educatives especials.

 

Vetllar per la qualitat de l’escola pública.

1. Reivindicar a la Generalitat el manteniment de totes les línies a les escoles públiques.

2. Continuar fent inversions de manteniment en els edificis de les escoles públiques.

3. Elaborar en col·laboració amb la Generalitat un Pla educatiu d’entorn.

4. Mantenir el projecte de diversificació curricular ÈXIT.

 

Esplugues, ciutat educadora

1. Dinamitzar el grup impulsor del Projecte Educatiu de Ciutat.

2. Realitzar el 3r Fòrum Educatiu Local.

 

Impulsar polítiques per a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal.

1. Aprovar i implementar un Pla municipal per a la conciliació laboral, familiar i personal.

2. Reconeixement públic a les empreses innovadores en Conciliació i Usos del Temps.

 

Garantir la seguretat de les persones a l’espai públic, a les seves llars i al conjunt de la ciutat.

1. Establir canals de col·laboració a través d’una xarxa de proximitat amb la policia local.

2. Revisar i actualitzar el Pla de Seguretat Viària.

 

Potenciar les activitats als barris.

 

Fomentar la convivència veïnal i preservar la cohesió social per tal que ningú pugui ser descriminat o vegi vulnerats els seus drets fonamentals.

– Potenciar el servei de mediació, per tal d’implementar diferents accions per resoldre els possibles conflictes.