pastilla
pastilla


PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL


EIX 1. Economia, emprenedoria i ocupació

 

Promoure l’activitat econòmica del territori.

1. Promoure i aprovar un nou Pacte per a la dinamització econòmica i l’ocupació.

2. Atreure noves empreses i la inversió al municipi.

3. Millorar les infraestructures bàsiques de les zones d’activitat econòmica.

4. Millorar la mobilitat i l’accés en transport públic a les zones d’activitat econòmica.

5. Impulsar les infraestructures i serveis necessaris per tal que les empreses que així ho requereixin puguin comptar amb accés a la fibra òptica.

6. Potenciar l’associacionisme empresarial i la creació de clusters.

7. Revisar les normes urbanístiques per adequar-les a les necessitats actuals.

8. Proporcionar recursos, serveis de formació i consultoria de suport a les empreses.

9. Millorar els tràmits administratius que requereixen les empreses.

10. Potenciar la contractació pública per generar activitat i ocupació.

11. Millorar l’aplicació de les clàusules socials a la contractació pública.

12. Promoure que, sempre que sigui possible per la normativa de contractació pública, la contractació municipal es faci a través d’empreses locals.

 

Potenciar l’emprenedoria i la creació d’empresa.

1. Proporcionar atenció, recursos, formació i assessorament a les persones emprenedores.

2. Potenciar i facilitar l’ús de l’espai municipal Coworking Esplugues.

3. Organitzar networkings entre persones emprenedores.

4. Publicar al web municipal l’oferta de naus i locals buits.

5. Atorgar bonificacions fiscals i/o subvencions per facilitar la creació d’empreses.

6. Realitzar jornades per millorar competències d’emprenedoria i lideratge femení.

 

Impulsar el sector comercial.

1. Construir els nous mercats de Can Vidalet i La Plana.

2. Fomentar l’ús de les TIC als comerços per millorar la seva competitivitat.

3. Realitzar campanyes de dinamització comercial i fires.

4. Impulsar el Pla de dinamització de locals buits.

5. Impulsar el programa Re-empresa per evitar el tancament de comerços i empreses.

6. Potenciar els eixos comercials amb actuacions d’urbanisme comercial.

7. Regular els mercats ambulants.

8. Proporcionar recursos, formació i consultoria per ajudar els comerços locals.

 

Millorar la situació de les persones en atur

1. Oferir suport individual i grupal a les persones aturades.

2. Potenciar la Borsa de Treball local.

3. Prioritzar l’atenció als col·lectius amb especials dificultats.

4. Orientar, acompanyar i formar joves amb especials dificultats o amb un baix nivell de qualificació.

5. Impulsar nous plans d’ocupació, prioritzant els col·lectius amb més dificultats d’inserció.

6. Continuar la línia de subvenció per a la contractació de persones aturades.

7. Promoure convenis amb les noves empreses que s’ubiquin a Esplugues per tal d’afavorir la contractació de la ciutadania local.